Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem

W dniu 03 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus” współfinansowanego ze środków krajowych.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3.523 m (±10 %),
  • pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2,
  • budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5,
  • zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej,
  • nadzór inwestorski nad ww. zadaniami.

W wyniku realizacji projektu moc produkcyjna układu geotermalnego wzrośnie o 2,671 MWt. Rekonstrukcja odwiertu PGP-2 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego układu – przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h, uzyskana moc wynosi 15,411 MWt.

Łączna moc cieplna będąca rezultatem realizacji projektu wyniesie 18,082 MWt.

Koszt projektu:

Koszt całkowity projektu wynosi 42 822 450,00 zł,

Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł,

Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

13 lipca 2020 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  podpisał umowę z Firmą UOS Drilling S. A. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2 wraz z jego pogłębieniem”. Wartość popisanego kontraktu wynosi 34 357 245,60 złotych brutto, z czego 40% będzie finansowane z dotacji z NFOŚiGW, pozostała część z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez NFOŚiGW.
W ramach zawartej umowy Firma UOS Drilling wywierci nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości około 3 523 oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i testy na otworze. Wykonana będzie rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem.

Termin realizacji:

Termin zakończenia projektu jest przewidziany do końca 2021 roku.

Stan realizacji:

1. W dniu 19 września 2020 roku rozpoczęło się wiercenie otworu chłonnego PGP – 5.

   
2. Urządzenie wiertnicze TD200 prowadzące prace rekonstrukcyjne w odwiercie Biały Dunajec PGP-2.

   

    
3. W 2020 roku zakupione zostały 2 wymienniki ciepła. W 2021 roku po zakończeniu sezonu grzewczego rozpoczęto montaż wymienników na Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. Prace montażowe są w toku.

  

4. Zakończył się montaż wymienników na Ciepłowni Geotermalnej.

 

 

Informacja UE