Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem

W dniu 03 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus” współfinansowanego ze środków krajowych.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3272,1 mTVD (3564,0 mMD),
  • Pogłębienie i rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2 do głębokości 2793,0 TVD (2800,0 m MD),
  • Budowa rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5,
  • Zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej.

 

Koszt projektu:

Koszt całkowity projektu wynosi 45 456 520,84 zł,

Koszty kwalifikowane: 36 022 600,00 zł,

Koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł,

Kwota dofinansowania w formie dotacji: 14 409 040,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych),

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 19 068 424,80 zł.

Termin realizacji:

Projekt był realizowany w okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2022 roku.

Realizacja:

1. W dniu 19 września 2020 roku rozpoczęło się wiercenie otworu chłonnego PGP – 5.

2. Odwiert chłonny Biały Dunajec PGP-5.

 

3. Urządzenie wiertnicze TD200 prowadzące prace rekonstrukcyjne w odwiercie Biały Dunajec PGP-2.

   

    

4. Odwiert chłonny Biały Dunajec PGP-2 po rekonstrukcji i pogłębieniu.

 

5. Wymienniki Ciepła w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej.

  

 

 

 

Informacja UE