Historia

Rok 2023

 • Sprzedaż ciepła wyniosła 533 560 GJ, przy 1 588 odbiorcach ciepła i 1 904 liczbie obiektów podłączonych do sieci. Moc zamówiona wzrosła do 82,193 MW. W 2023 roku podłączono do sieci ciepłowniczej 38 nowych budynków o mocy zamówionej 2,073 MW.
 • W 2023 roku 99,01% zapotrzebowania na ciepło zostało pokryte produkcją z układu geotermalnego, pozostałe zapotrzebowanie na ciepło zostało pokryte z kotłów gazowych w wysokości 0,27% i kotła olejowego w wysokości 0,72%.
 • W dniu 25 września 2023 roku na Ciepłowni geotermalnej w Bańskiej Niżnej Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy Umowę na dofinansowanie wformie dotacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • W listopadzie 2023 roku nastąpiło podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki z kwoty 144 935 900 zł do kwoty 184 114 600 zł w ramach przeprowadzonej procedury dokapitalizowania Spółki poprzez przydział 391.787 zwykłych akcji imiennych emisji serii „O”, emitowanych po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 100 zł (sto złotych) za każdą akcję.

 

Rok 2022

 • Sprzedaż ciepła wyniosła 533 316 GJ, przy 1 563 odbiorcach ciepła i 1 870 liczbie obiektów podłączonych do sieci. Moc zamówiona wzrosła do 78,466 MW. W 2022 roku podłączono do sieci ciepłowniczej 68 nowych obiektów o mocy zamówionej 3,334 MW.
 • W 2022 roku 98,89% zapotrzebowania na ciepło zostało pokryte produkcją z układu geotermalnego, pozostałe zapotrzebowanie na ciepło zostało pokryte z kotłów gazowych w wysokości 1.08% ikotła olejowego w wysokości 0,03%.
 • Zakończyło się rozliczenie współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.1. zakresu rzeczowego projektu „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”. Celem projektu było zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz obniżenie energochłonności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewidziano rozbudowę systemu geotermalnego poprzez następujące zadania: budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo, kwasowanie (zabieg intensyfikacji wydobycia) odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3, modernizacja pomp wspomagających na ciepłowni geotermalnej, modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej Biały Dunajec, modernizacja zaworów na głowicy otworów Biały Dunajec PGP-2 i Biały Dunajec PAN-1, modernizacja rurociągów geotermalnych, przeprowadzenie zabiegu kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP-2, dostawa, instalacja i montaż dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy. Całkowita wartość projektu wynosi 20 689 266,85 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 12 836 301,16 zł. Wartość dofinansowania: 5 537 027,50  zł, co stanowi 43,14% kosztów kwalifikowanych. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 6,71 MW.

 

Rok 2021

 • Sprzedaż ciepła wyniosła 509 131 GJ, przy 1 510 odbiorcach ciepła i 1 805 liczbie obiektów podłączonych do sieci. Moc zamówiona wzrosła do 75,71 MW. W 2021 roku podłączono do sieci ciepłowniczej 39 nowych odbiorców o mocy zamówionej 1,651 MW.
 • Zakończyła się realizacja projektu „Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 13 110 171,85 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych to 6 411 080 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 5 101 317 zł, co stanowi 79,57% wydatków. W ramach projektu przewidziano: wybudowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości ok. 4,5 km w celu podłączenia 150 odbiorców indywidualnych, nadzór inwestorski i promocje projektu UE. Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie „niskiej emisji” na terenie miasta Zakopane. W obszarze oddziaływania projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej, emisja CO2 i emisja pyłu do atmosfery. Dla realizowanego projektu zdefiniowano następujące wskaźniki produktu i rezultatu: długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 4,5 km, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 sztuka – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A., szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 3.323,46 Mg/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 22.240,29 GJ/rok. W ramach projektu podłączono 150 nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego. Łączna długość wybudowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych  wynosi 5,19 km.
 • PEC Geotermia Podhalańska S. A. w trosce o środowisko naturalne kolejny rok wspiera ekologiczne postawy i propaguje wśród odbiorców ciepła zamianę dotychczasowych papierowych faktur na przyjazne środowisku e-faktury. E – faktura zawiera dokładnie takie same dane, co faktura papierowa, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., posiada taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej. Zmiana sposobu dostarczania faktur nie ma żadnego wpływu na sposób i terminy regulowania należności, które pozostają bez zmian, redukuje jedynie ilość drukowanych faktur.
 • Redakcja Strefy Gospodarki podsumowała kolejną edycję Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" S. A. znalazła się na X pozycji tego rankingu.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprezentował film informacyjno – edukacyjnych dotyczący Projektu Doradztwa Energetycznego w ramach akcji Czas na dobrą energię. W 3’55” zostały również przedstawione informację o Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A.

 

Rok 2020

 • Dnia 13 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  podpisało umowę z Firmą UOS Drilling S. A. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2 wraz z jego pogłębieniem”. Wartość popisanego kontraktu wynosi 34 357 245,60 złotych brutto, z czego 40% będzie finansowane z dotacji z NFOŚiGW, pozostała część z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez NFOŚiGW. W ramach zawartej umowy Firma UOS Drilling wywierci nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości około 3 523 oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i testy na otworze. Wykonana będzie rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem.
 • W dniu 03 lipca 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.  zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki projektu „Zwiększenie mocy odnawialnego źródła energii cieplnej PEC Geotermia Podhalańska S.A. poprzez budowę oraz rekonstrukcję odwiertów chłonnych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej”, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW nr 5.18 „Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus” współfinansowanego ze środków krajowych. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wiercenie nowego otworu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 o głębokości 3.523 m (±10 %), pogłębienie i rekonstrukcję odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP – 2, budowę rurociągu zatłaczającego z pompowni geotermalnej do głowicy odwiertu PGP-5, zakup i montaż kolejnych dwóch wymienników ciepła w Ciepłowni Geotermalnej, nadzór inwestorski nad ww. zadaniami. W wyniku realizacji projektu moc produkcyjna układu geotermalnego wzrośnie o 2,671 MWt. Rekonstrukcja odwiertu PGP-2 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego układu – przy chłonności tego odwiertu 450 m3/h, uzyskana moc wynosi 15,411 MWt. Łączna moc cieplna będąca rezultatem realizacji projektu wyniesie 18,082 MWt.Koszt projektu wynosi 42 822 450,00 zł, (Koszty kwalifikowane: 34 715 000,00 zł, koszty niekwalifikowane: 8 107 450,00 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji: 13 886 000,00 zł (40% kosztów kwalifikowanych), kwota dofinansowania w formie pożyczki: 20 829 000,00 zł (60% kosztów kwalifikowanych).
 • 29 maja 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację cyklu programów, które przybliżają zasady funkcjonowania Odnawialnych Źródeł Energii. W tym cyklu znajdują się również informację o wykorzystaniu energii geotermalnej.
 • W dniu 22 maja 2020 roku Redakcja Strefy Gospodarki podsumowała kolejną edycję Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2020. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. znalazła się na X pozycji w rankingu.
 
 

Rok 2019

 • Sprzedaż ciepła przekroczyła 478 tys. GJ przy 1 689 liczbie obiektów podłączonych do sieci. Moc zamówiona wzrosła do 73,5 MW. W 2019 r. podłączono do sieci ciepłowniczej 62 nowych odbiorców.
 • W 2019 roku odwiedziło obiekty Spółki ok. 39 wycieczek (w tym ponad 800 osób), głównie studentów i uczniów.
 • 14 października 2019 roku podczas trwania targów Pol Eco System 2019, które odbyły się w Poznaniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. otrzymała zaszczytny tytuł „Lider Ochrony Środowiska” w kategorii Firma. Nagrodę z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka odebrał wiceprezes Spółki Pan Robert Wójciak. Wyróżnienie to jest nadawane za wybitne osiągnięcia, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości środowiska. Konkurs ten organizowany jest pod patronatem Ministra Środowiska. Również podczas trwania targów była prezentowana wystawa z okazji 25 lecia istnienia naszej Spółki.
 • Dnia 20 września 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. zorganizowała konferencję prasową poświęconą podsumowaniu realizacji projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”, który był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 (Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, rozwój sieci ciepłowniczych). Na konferencji prasowej zostały przedstawione następujące zagadnienia: wsparcie działań służących ochronie środowiska – Pani poseł Anna Paluch, ciepłownictwo geotermalne w rządowych dokumentach strategicznych – Zastępca Prezesa Zarządu Pan Artur Michalski, możliwości wsparcia projektów geotermalnych przez WFOŚiGW – Prezes Zarządu Pan Kazimierz Koprowski, działalność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Paweł Ciećko, stan realizacji projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” – Prezes Zarządu Pan Wojciech Ignacok.
 • W dniu 12 września 2019 roku PEC „Geotermia Podhalańska” S. A. otrzymała nagrodę LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS w kategorii „Zamawiający”. Nagroda jest przyznawana od Prezesa Zamówień Publicznych firmom, które stosują najlepsze zasady i praktyki w zamówieniach publicznych.
 • 06 września 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. wspólnie z Wójtem Gminy Szaflary zorganizowało konferencję prasową poświęconą podsumowaniu realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Konferencja odbyła się w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary (ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary). Na konferencji zostały przedstawione następujące zagadnienia: stan realizacji projektu geotermalnego w Gminie Szaflary (działania dotyczące badań, projektowanego odwiertu oraz budowy sieci ciepłowniczej) – Pan Rafał Szkaradziński, wsparcie działań służących ochronie środowiska – poseł Anna Paluch, Możliwości wsparcia rozwoju projektów geotermalnych przez NFOŚiGW – Pan Artur Michalski, PEC Geotermia Podhalańska S. A. – możliwości i kierunki rozwoju – Pan Wojciech Ignacok.
 • Dnia 18 czerwca 2019 roku w Zakopanem odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu pt.: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”, który był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 (Działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, rozwój sieci ciepłowniczych). W konferencji wzięli udział Wiceprezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S. A. Pan Robert Wójciak, Pani Poseł Anna Paluch, Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula oraz Kierownik Zakładu Górniczego Pan Wojciech Wartak. Podczas konferencji Wiceprezes Zarządu przedstawił zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz stopień realizacji na dzień 14 czerwca 2019 roku. We wprowadzeniu została przestawiona informacja o Spółce PEC Geotermia Podhalańska S. A. oraz szczegółowo omówiono działania, jakie były wnioskowane do dofinansowania. Zwrócono również uwagę na aspekt edukacyjny wniosku oraz podkreślono główny cel projektu, jakim jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”.
 • W dniach 12 – 14 czerwca 2019 roku w Zakopanem odbyła się XXII Konferencja Ekonomiczno – Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Organizatorem konferencji byli: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o.. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane oraz Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ. Tematem przewodnim konferencji było: „Problematyka Ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala”. Podczas zorganizowanego panelu dyskusyjnego, w którym brali udział Pan Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Pan Ryszard Listwan – Wojewódzki Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Pierwszy Prezes Geotermii Podhalańskie oraz Pan Ryszard Regulski – Wiceprezes Zarządu IGCP – dyskutowano na temat problemów z zanieczyszczeniem powietrza w miastach powiatowych na przykładzie Miasta Nowy Targ, rozważano możliwości rozwiązania tego problemu przy jednoczesnym wskazaniu źródeł finansowania. Podkreślono rolę wykorzystania źródeł geotermalnych do zaopatrywania w ciepło gospodarstw domowych.
 • 24 kwietnia 2019 roku Spółkę już po raz czwarty zorganizowała Dzień Ziemi. Blisko 100 dzieci wraz z opiekunami (z Małego Cichego, Zaskala, Murzasichla i Białego Dunajca) zwiedziło obiekty Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. Podczas zwiedzania dzieci i młodzież odpowiadały na pytania: Dlaczego powinniśmy dbać o naszą planetę? Jak żyć ekologicznie?  Co możemy zrobić, by oddychać czystym powietrzem? Z okazji Dnia Ziemi na wszystkich naszych gości czekały gry, konkursy i zabawy przygotowane przez pracowników Geotermii. Z przebiegu tego wydarzenia powstał film.
 • W dniach od 8 do 14 kwietnia 2019 roku w Gmachu Sejmu RP z okazji 25-lecia istnienia pierwszej, w polskiej historii, spółki wykorzystującej ciepło wód geotermalnych – firmy PEC Geotermia Podhalańska S.A. została zorganizowana wystawa obrazująca historię i osiągnięcia Spółki. Podczas tej wystawy była możliwość zapoznać się z historią, możliwościami oraz kierunkami rozwoju geotermii w Polsce. Poza informacjami dotyczącymi zagadnienia geotermii oraz osiągnięciami Geotermii Podhalańskiej, przedstawione zostały kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekspozycja składa się z 12 plansz informacyjnych oraz materiałów multimedialnych. Organizatorami wystawy był PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
 • 1 kwietnia 2019 roku Redakcja Strefy Gospodarki podsumowała kolejną edycję Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Miło poinformować, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A. znalazła się na IX pozycji w tego rankingu.
 • Dnia 21 marca 2019 roku siedzibę Spółki w Bańskiej Niżnej w gminie Szaflary odwiedziła Głowa Państwa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Dudy. Prezydent rozpoczął wizytę od oglądania odwiertu produkcyjnego PGP-3, następnie zwiedził hale wymienników ciepła – gdzie wpisał się do księgi pamiątkowej.  Spotkał się z Zarządem Spółki, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Panią Poseł Anną Paluch, wójtem gminy Szaflary, Panem Posłem Wiesławem Janczyk, wojewodą Piotrem Ćwik oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Derą. W spotkaniu również brał udział Pan Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP, który zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono osiągnięcia Geotermii Podhalańskiej na przestrzeni ostatnich 25 lat, możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce oraz przedstawiono główne kierunki rozwoju.
 • 24 stycznia 2019 roku z okazji 25 – lecia istnienia Geotermii Podhalańskiej został wydany Magazynu „Nasza Geotermia”. W tym wydaniu znajdują się między innymi: wywiad z Prezesem PEC Geotermia Podhalańska S.A., kalendarium 25-lecia PEC Geotermia Podhalańska S.A., schemat systemu ciepłowniczego i rozwiązania techniczne, przekrój przez system geotermalny Podhala, Geotermia najlepszy sposób na ekologiczne ogrzewanie, realizowane projekty przez Spółkę oraz Geotermia w liczbach.
 • W dniu 20 stycznia 2019 roku odbyła się piąta edycja charytatywnych zawodów 12H Slalom Maraton Zakopane. Celem tych zawodów jest wsparcie działań na rzecz sportu dla niepełnosprawnych. Zawody polegają na przejechaniu jak największej liczby kilometrów w ciągu 12 godzin. W tym roku ustanowiono nowy rekord – 698 km. Organizatorem tych zawodów jest Fundacja Integracji przez sport Handicap Zakopane i Urząd Miasta Zakopane.
 
 

Rok 2018

 • W 2018 roku sprzedaż ciepła przekroczyła 450 tys. GJ przy 1 630 liczbie obiektów podłączonych do sieci.
 • W roku 2018 Geotermię Podhalańską odwiedziło około 36 wycieczek w tym ponad 1 000 osób (dorosłych, dzieci i młodzieży).
 • W dniu 19 grudnia 2018 roku – Spółka zawarła umowę z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie Gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Oś. Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowita wartość projektu to 7 897 928 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych to 6 411 080 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania to 5 101 317 zł, co stanowi 79,57% wydatków. W ramach projektu przewidziano między innymi wybudowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 4,5 km i podłączenie 150 odbiorców indywidualnych.
 • Dnia 8 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa PEC Geotermii Podhalańskiej S.A. z okazji 25 – lecia powstania pierwszej w polskiej historii spółki geotermalnej. Ten Jubileusz miał dodatkowy wymiar, gdyż zbiegł się w czasie z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Miało to szczególne znaczenie, bowiem geotermia to czyste, odnawialne, przyjazne i lokalne, nasze polskie, źródło energii. Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 100 gości wysłuchało okolicznościowych wystąpień oraz prelekcji. Konferencja „Przeszłość i przyszłość PEC Geotermia Podhalańska S.A.” rozpoczęła się od przeczytania okolicznościowych adresów przesłanych do Spółki. Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek odczytał przesłanie głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda w swoim liście podkreślił dokonania i plany rozwoju firmy jako ważne dla społeczności Podhala. Anna Paluch Poseł na Sejm RP odczytała list Premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślił, że działania PEC Geotermia Podhalańska stworzyły lepsze warunki ochrony przyrody na Podhalu oraz otworzyły drogę do takich działań w innych regionach. Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego Paweł Mzyk odczytał okolicznościowy adres przekazany przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Kolejnymi gośćmi, którzy występowali byli: Roman Niżnikowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Ignacok, Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., dr inż. Piotr Długosz, Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A., prof. Beata Kępińska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • W dniu 5 czerwca 2018 roku podczas trwającego II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko „EKOZAKOPANE” Międzynarodowa Rada Ekologiczna przyznała w kategorii Przedsiębiorstwo tytuł „EKOJANOSIK” – Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” S. A.
 • 11 maja 2018 roku – Spółka otrzymała wyróżnienie od Ministra Energii dla Klastra Serce Podhala. Ministerstwo Energii rozstrzygnęło pierwszy konkurs dla klastrów energii. Współtworzony przez PEC Geotermia Podhalańska S. A. i Gminę Szaflary Klaster Energii Serce Podhala znalazł się w elitarny gronie wyróżnionych klastrów. W uroczystości wręczenia certyfikatu wzięli udział m.in. Krzysztof Tchórzewski Minister Energii, Artur Michalski Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Piotrowski Doradca Ministra Energii. W imieniu Klastra Energii Serce Podhala certyfikat odebrali Rafał Szkaradziński Wójt Gminy Szaflary oraz Paweł Kupczak Wiceprezes PEC Geotermia Podhalańska.
 • Dnia 24 kwietnia 2018 roku – Geotermia Podhalańska była organizatorem już 3 edycji Dnia Ziemi. Podczas tego wydarzenia ponad 100 dzieci wraz z opiekunami zwiedziło obiekty Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, uczestniczyło w konkursach a także zabawach przygotowanych przez ZHP Hufiec Podhalański.
 • W dniu 10 kwietnia 2018 r. – w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej zorganizowana została wystawa fotografii autorstwa Mieczysława Karłowicza. Wybitnego kompozytora, niezwykłego taternika oraz fotografa.
 • Spółka w 2018 roku sponsorowała 12H Slalom Maraton Zakopane 2018 – charytatywne zawody narciarskie organizowane przez Fundację Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane.
 
 

Rok 2017

 • pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1.1 (całkowita wartość projektu wynosi 32 719 107 zł, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 23 714 900 zł, dofinansowanie wynosi 12 245 340 zł tj. 51,64% kosztów kwalifikowanych projektów) na projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”,

 • pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.4.2 (całkowita wartość projektu wynosi 11 205 300 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 110 000 zł, dofinansowanie wynosi 6 087 500,00 PLN tj. 66,82% kosztów kwalifikowanych projektów) na projekt „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”,

 • przyznanie białych certyfikatów (3 273 toe) na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,

 • 6 października 2017 r. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowe prace związane z rozwojem sieci geotermalnej w kierunku Szaflar oraz Nowego Targu a także zapowiedź planowanych prac wraz z harmonogramem a istotnym wydarzeniem było podpisanie przez Gminę Szaflary z NFOŚiGW w dniu 26 września 2017 r. umowy o dofinansowanie na wykonanie odwiertu PGP-4,

 • w dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, obradom przewodniczył Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska a uczestniczyli w niej Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz ministrowie środowiska wraz z delegacjami z Bułgarii, Czech, Słowacji i Węgier, a czwartek był poświęcony wizycie studyjnej w Geotermii Podhalańskiej,

 • 11 maja 2017 r. Ciepłownię Geotermalną odwiedzili dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki KE Klausa-Dietera Borchardta w towarzystwie wiceministrów energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtyki,

 • 27 kwietnia 2017 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Kościelisko i PEC Geotermia Podhalańska S.A. w sprawie budowy sieci ciepłowniczej na terenie Gminy,

 • 15 marca 2017 r. obiekty PEC Geotermia Podhalańska S.A. wizytował Paweł Sałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz liczna grupa posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

 • zostało uruchomione bezpłatne, nowoczesne i wygodne w użyciu elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pod adresem https://ebok.geotermia.pl z dostępem do faktur, zgłaszania awarii, podglądu salda, wysyłania zapytań,

 • powstał klaster energii „Serce Podhala”,

 
 

Rok 2016

 • w 2016 r. pierwszy raz w historii sprzedaż przekroczyła 400 tys. GJ a produkcja ciepła z geotermii osiągnęła historyczne 91,25%,

 • pierwsza w historii działalności Spółki obniżka cen ciepła sieciowego,

 • 3 października 2016 roku podpisano umowę pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ sp. z o.o. i PEC Geotermia Podhalańska S.A. w sprawie rozwoju sieci w kierunku Szaflar i Nowego Targu oraz intencję zawiązania spółki Geotermia Nowotarska,

 • stworzony został film poświęcony funkcjonowaniu Spółki oraz geotermii (również w wersji anglojęzycznej) dostępny na youtube.com, wdrożono nową stronę internetową oraz fanpage na facebook.com oraz wydano folder tematyczny,

 • w ramach prowadzonych działań edukacyjnych Spółka zorganizowała Dzień Ziemi na Ciepłowni Geotermalnej,

 • Spółka jest jednym z sygnatariuszy powstania Klastra Energii „Zielone Podhale”.

 

Rok 2015

 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 398 TJ/rok oraz przekroczenie 60 MW zamówionej mocy cieplnej,

 • włączenie nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 do ruchu w systemie ciepłowniczym,
 • zwiększenie możliwości produkcyjnych energii cieplnej z układu geotermalnego dzięki wykonanej modernizacji pompowni geotermalnej i zwiększeniu przepustowości pompowni do 700 m3/h,

 • zakończenie wdrażania oprogramowania Termis służącego do projektowania, optymalizacji i sterowania siecią ciepłowniczą oraz zakończenie kalibracji modelu sieci ciepłowniczej.

 

Rok 2014

 • rozbudowa sieci geotermalnej (641 mb) i podłączenie 27 odbiorców o łącznej mocy 0,905MW,

 • zakończenie próbnej eksploatacji nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3,
 • pogłębienie otworu chłonnego Biały Dunajec PAN-1 i zwiększenie jego chłonności do 375 m3/h,

 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 361 TJ/rok oraz niecałe 59  MW mocy zamówionej na koniec 2014.

 

Rok 2013

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 51 odbiorców (w tym 19 tzw. by-passów) o łącznej mocy 1,579 MW,
 • zakończenie wiercenia kolejnego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 pozwalającego zwiększyć moc źródła geotermalnego o 8 MW – odwiert kierunkowy o głębokości w pionie TVD 3 400 m, głębokość po długości otworu wynosi 3 519 m i wydajności 290 m3/h,
 • jubileusz 20-lecia firmy – w trakcie Kongresu Geotermalnego, organizowanego przez Spółkę razem z Polski Stowarzyszeniem Geotermicznym na przełomie września i października 2013, dokonano podsumowania działalności firmy, podkreślono trafność decyzji w sprawie utworzenia spółki geotermalnej na Podhalu,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 393 TJ/rok oraz przekroczenie 58  MW mocy zamówionej na koniec 2013.
 

Rok 2012

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 56 odbiorców o łącznej mocy 1,452 MW,
 •  rozpoczęcie wiercenia nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3. Do końca 2012 roku osiągnięto głębokość 496 m,
 • zakończenie realizacji projektu: ”Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii geotermalnej w gminach Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary” – całkowity koszt projektu wynosił około 10 mln PLN, kwota dotacji około 4 mln. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 383 TJ/rok oraz przekroczenie 57  MW mocy zamówionej na koniec 2012.
 

Rok 2011

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 88 odbiorców ( w tym 13 tzw. by-passów) o łącznej mocy 3,478 MW,
 • rekonstrukcja odwiertu chłonnego PAN-1.
 

Rok 2010

 • rozbudowa sieci geotermalnej i podłączenie 60 odbiorców o łącznej mocy 2,221 MW ,
 • uruchomienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz rozpoczęcie sprzedaży świadectw  pochodzenia,
 • uzyskanie dofinansowania w kwocie 4 048 584,35  zł. do projektu Spółki „Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii Geotermalnej w Gminach: Zakopane,  Biały Dunajec i Szaflary” Działania 7.2 „Poprawa jakości powietrza i  zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek Spółki na ocenie  strategicznej uzyskał 24 punkty (poz. 6 na liście na 92 miejsca).
 

Rok 2009

 • opracowanie  i zatwierdzenie nowej „Strategii rozwoju PEC Geotermia  Podhalańska S.A. na lata 2009 – 2020”,
 • kontynuacja inwestycji związanych z podłączeniem nowych odbiorców  i „by-passów”, wzrost mocy cieplnej o 4,871  MW,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 351 TJ/rok oraz przekroczenie 54  MW mocy zamówionej na koniec 2009,
 • uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • uzyskanie koncesji na wiercenie otworu produkcyjnego PGP-3,
 • rozbudowa ciepłowni geotermalnej i zainstalowanie dodatkowych pomp wspomagających podnosząca wydajność systemu  geotermalnego o ok. 10%
 

Rok 2008

 • kontynuacja inwestycji związanych z podłączeniem nowych odbiorców i „by-passów”, wzrost mocy cieplnej o 2,996 MW,
 • obchody XV – lecia działalności Spółki,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła ponad 324 TJ/rok oraz przekroczenie 50 MW mocy zamówionej na koniec 2008.
 

Rok 2007

 • podłączenie do układu geotermalnego kompleksu rekreacyjnego „Termy Podhalańskie” w Szaflarach z całorocznymi zewnętrznymi basenami zasilanymi wodą geotermalną – moc cieplna: 2,15 MW,
 • w związku z realizacja nowych inwestycji i przyłączaniem kolejnych odbiorców oraz uruchomieniem tzw.„bypassów” zwiększono wielkość mocy zamówionej u odbiorców o 6,38 MW co stanowi 15% wzrost w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec 2006 r.,
 • uruchomienie chłodni wentylatorowej pozwalającej na częściowy zrzut wody geotermalnej do cieku wodnego i zwiększenie mocy produkcyjnej układu geotermalnego,
 • przedłużenie koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepłą do roku 2019,
 • ujednolicenie stawek cen i opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla wszystkich odbiorców niezależnie od ich położenia względem sieci ciepłowniczej oraz wprowadzono nową grupę taryfową dla Odbiorców zasilanych bezpośrednio z Ciepłowni Geotermalnej,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 296 TJ/rok.
 

Rok 2006

 • uruchomienie Parku Wodnego –  największego odbiorcy energii cieplnej z sieci PEC Geotermia Podhalańska S.A.,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 297 TJ/rok.
 

Rok 2005

 • dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • osiągnięcie sprzedaży ciepła w  wielkości 275 TJ za 2005 rok.
 

Rok 2004

 • uruchomienie w miesiącu czerwcu dostaw ciepła do kąpieliska na Polanie Szymoszkowej – pierwszego basenu zewnętrznego zasilanego energią z sieci PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 

Rok 2003

 • dalsza rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • rozwój działalności edukacyjno – informacyjnej: wykłady, zwiedzanie, organizacja praktyk zawodowych, prezentacje, pomoc merytoryczna dla dyplomantów,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 244 TJ/rok.
 

Rok 2002

 • rozbudowa sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych odbiorców na terenie Zakopanego oraz gmin Biały Dunajec i Poronin,
 • budowa „Parku Wodnego” osiągnęła stan surowy zamknięty,
 • magistrala cieplna w Kierunku Kościeliska dotarła do Polany Szymoszkowej,
 • zakończenie budowy Centrum Edukacyjno – Informacyjno – Administracyjnego przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem,
 • sprzedaż ciepła osiągnęła 188 TJ/rok,
 • długość sieci ciepłowniczej na koniec 2002 roku – 56,5 km.
 

Rok 2001

 • likwidacja ostatniej osiedlowej kotłowni opalanej koksem w Zakopanem,
 • zakończenie budowy magistrali ciepłowniczej Bańska Niżna – Kotłownia Szczytowa Zakopane,
 • czerwiec – uruchomienie trzech silników gazowych o łącznej mocy 1,5 MWe i 2,1 MWt w kotłowni Szczytowej,
 • uruchomienie Ciepłowni Geotermalnej Bańska,
 • grudzień – uruchomienie kotła gazowo – olejowego o mocy 16 MW w Kotłowni Szczytowej,
 • podłączenia nowych odbiorców w Zakopanem i Białym Dunajcu,
 • rozpoczęcie budowy „Parku Wodnego” w Zakopanem,
 • sieć ciepłownicza ma już 47,6 km długości.
 

Rok 2000

 • rozbudowa sieci ciepłowniczej w  Zakopanem,
 • grudzień – mamy już 212 odbiorców indywidualnych, 51 dużych odbiorców i ogrzewamy 119 bloków mieszkalnych.
 

Rok 1999

 • budowa sieci ciepłowniczych w Zakopanem,
 • sprzedaż ciepła na poziomie 120 TJ/rok.
 

Rok 1998

 • czerwiec – powstanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. (w wyniku fuzji z PEC „TATRY”),
 • listopad – uruchomienie Kotłowni Szczytowej w Zakopanem (do momentu doprowadzenia magistrali geotermalnej z Bańskiej Niżnej podstawowym paliwem kotłowni był gaz).
 

Rok 1997

 • obliczenie i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych dla poszczególnych otworów oraz całej struktury Niecki Podhalańskiej,
 • marzec – zakończenie wiercenia otworu Biały Dunajec PGP-2,
 • wrzesień – zakończenie wiercenia otworu Bańska Niżna PGP-1.
 

Rok 1996

 • rozpoczęcie budowy Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej,
 • wybudowanie 3,5 km linii przesyłowej do Zakopanego,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej 27 gospodarstw domowych w Białym Dunajcu,
 • testy hydrodynamiczne na otworach Poronin PAN-1, Chochołów PIG-1, Furmanowa PIG-1, Biały Dunajec PAN-1, Bańska IG-1.
 

Rok 1995

 • budowa sieci dystrybucyjnej w Białym Dunajcu,
 • sprzedaż ciepła w ilości 18 TJ/rok.
 

Rok 1994

 • uruchomienie pilotażowej fazy projektu pod nazwą „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna” jako pierwszej działającej instalacji geotermalnej w Polsce,
 • luty – rejestracja Spółki Geotermia Podhalańska S.A. w sądzie Rejestrowym w Nowym Sączu.
 

Lata 1989 - 1993

 • oddanie do eksploatacji DZG Bańska Niżna – Biały Dunajec przez IGSMiE Polskiej Akademii Nauk,
 • podłączenie kilku pierwszych budynków w Bańskiej Niżnej do geotermalnej sieci ciepłowniczej (produkcja ciepła w oparciu o dwa otwory: Bańska IG-1 i Biały Dunajec PAN-1),
 • grudzień 93′ – powstanie Geotermii Podhalańskiej S.A. (z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Informacja UE