Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. z siedzibą w Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary i Biurem Spółki w Zakopanem przy ul. Nowotarska 35 a, 34-500 Zakopane (zwana dalej „Spółką”).

II. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – P. Karolem Sońtą pod adresem e-mail: iod@geotermia.pl lub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazane powyżej i na stronie internetowej: www.geotermia.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Państwa dane osobowe, uzyskane przy ocenie możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz przy zawieraniu umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, umowy sprzedaży ciepła, umowy sprzedaży węzła oraz w trakcie ich trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. oceny możliwości techniczno – ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy);
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

b) udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym),
 • w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
 • w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym interesem).

4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6. marketingu bezpośredniego produktów i usług – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będziemy chcieli Ci przekazywać – przy wykorzystaniu przekazanego nam adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego (przy uwzględnieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) lub adresu do korespondencji, informację o naszych produktach i usługach do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy,
że się zdezaktualizowały.

Twoja decyzja:

Wnoszę sprzeciw: oznacz swoją decyzję krzyżykiem: NIE CHCĘ być informowany o waszych produktach i usługach Podpis: ……………………………………………………………

IV. Które dane należy nam podać?

Do oceny możliwości podłączenia do sieci wymagamy podania przez Państwa danych w druku Zapytania i Zapytania ofertowego, a do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych we Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, Protokole zdawczo – odbiorczym nieruchomości obiektu lokalu (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

Podawanie danych przy ocenie możliwości przyłączenia i zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne do określenia możliwości techniczno-ekonomicznych przyłączenia oraz prawidłowej weryfikacji Odbiorcy ciepła w celu określenia możliwości przyłączenia, jak również zawarcia i wykonania umowy.

W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych (np.: o zużyciu ciepła), co jest konsekwencją wykonywania łączącej nas umowy.

V. Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych.

W pozostałym zakresie informacje, o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie, pozostaną aktualne.

VI. Komu przekazujemy Państwa dane?

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

b. podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np.: w procesie przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci ciepłowniczej, w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

c. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

c. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

d. podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

VII. Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

VIII. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

X. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • dostęp do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać.
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A z siedzibą w Bańska Niżna ul. Cieplice 1 34-424 Szaflary, Biuro Spółki ul. Nowatorska 35 a, 34-500 Zakopane lub dzwoniąc pod numer 18 20 150 41 – 43.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych
oraz od celu ich przetwarzania.

XI. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych
lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

XII. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Zarząd PEC Geotermia podhalańska S.A („Spółka” lub „Administrator”) przekazuje następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy jest PEC Geotermia Podhalańska S.A z siedzibą w Bańskiej Niżnej (adres: 34-424 Bańska Niżna, ul. Cieplice 1), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040456, NIP 736 144 40 64, kapitał zakładowy w wysokości 145 549 000,00 zł.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Karolem Sońtą pod emailem: iod@geotermia.pllub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazany powyżej i na stronie internetowej: geotermia.pl

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie.

4. Kategorie danych osobowych
Przetwarzane będą następujące dane:
a) dane identyfikacyjne;
b) dane adresowe;
c) dane kontaktowe;
d) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza – także inne dane niezbędne do realizacji tych celów

5. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę:
a) innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;
b) Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

7. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu: Prawo o wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Źródło pozyskania danych osobowych
W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą pochodzić:
a) w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub bezpośrednio od akcjonariusza;
b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.

9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni
Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym uprawnienia nie przysługują.

Informacja UE