MRPO na lata 2007 - 2013 - Rozwój infrastruktury... 2010-2012

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury służącej do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii geotermalnej w gminach: Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary”

Całkowita wartość projektu 10 318 256,53 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 048 584,35 PLN

CEL PROJEKTU

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie produkcji energii geotermalnej oraz podłączenie nowych odbiorców do sieci cieplnej przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. Dostarczona im energia wykorzystywana będzie w celach grzewczych oraz do podgrzewania wody użytkowej. Może być także wykorzystana do celów rekreacyjnych. Jednocześnie inwestycja wpłynie w znaczący sposób na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury oraz modernizacja urządzeń służących do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii geotermalnej. Inwestycja realizowana będzie na obszarze gmin: Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace inwestycyjne:

  • przebudowa odwiertu chłonnego Biały Dunajec PAN-1,
  • przebudowa pompowni PAN,
  • modernizacja pompowni: Bristol i Szymaszkowa oraz przyłączenie ich do systemu SCADA,
  • rozbudowa o 50 punktów systemu telemetrycznego,
  • modernizacja Centralnej Kotłowni poprzez zakup 3 falowników,
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej.

OKRES REALIZACJI

17.05.2010 – 30.09.2012

STAN REALIZACJI

  • w dniu 21.10.2011 r. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie
  • w dniu 30.09.2012 r. Spółka zakończyła realizację projektu.

 

Informacja o projekcie (folder w pdf)

Informacja UE