POIS.01.01.01-00-0012/17 - Rozbudowa systemu geotermalnego... 2017-2019

Projekt: pn.: „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S. A.” nr POIS.01.01.01-00-0012/17 realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej 1. – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie 1.1. – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie 1.1.1. – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

W dniu 7 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A. współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej 1 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 20 689 266,85 zł,

z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 12 836 301,16 zł.

Wartość dofinansowania: 5 537 027,50 zł, co stanowi 43,14% kosztów kwalifikowanych.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Budowa budynku (R1 i R3) na terenie Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo (R3) – kubatura budynku R1 i R2 wynosi 3100 m3, kubatura budynku transformatorów i rozdzielni elektrycznych R3 wynosi 900 m3. Inwestycja została zakończona.
  2. Kwasowanie odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3, dzięki przeprowadzeniu zabiegu kwasowania wydajność odwiertu zwiększyła się z 250 m3/h do 400 m3/h.
  3. Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej, zostały zamontowane dwie pompy o wydajności 425 m3/h każda.
  4. Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej, zostały zamontowane dwie pompy z filtrami o wydajności 250 m3/h każda.
  5. Modernizacja zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1 – zamontowano po dwa zawory na każdej głowicy.
  6. Modernizacja rurociągów geotermalnych – wykonano modernizację rurociągów na odcinku ok. 420 m średnice DN200-DN300.
  7. Zabieg kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP-2 – w trakcie wykonywania prac związanych z przygotowaniem odwiertu Biały Dunajec PGP-2 do kwasowania okazało się, że ze względu na zły stan techniczny odwiertu nie można przeprowadzić zabiegu. Konieczne było przeprowadzenie prac mających na celu udrożnienie odwiertu. W efekcie prowadzonych dwuetapowo prac odwiert został częściowo udrożniony, zwiększyła się jego chłonność z 400 m3/h do 430 m3/h, co pozwoliło na jego dalszą eksploatację.
  8. Zamontowano 2 wymienniki ciepła Sondex Typ S-221-IS o mocy zainstalowanej 7,8 MW każdy w nowym budynku na terenie Ciepłowni Geotermalnej i wykonano instalacje technologiczne, które została podłączone do instalacji wody geotermalnej i instalacji wody sieciowej w Ciepłowni Geotermalnej. Wykonano instalację sterowania i AKPiA oraz rozbudowano system SCADA i instalacje kontrolno – ostrzegawcze w Ciepłowni Geotermalnej. Wymienniki geotermalne zostały dobrane na parametry pracy układu geotermalnego oraz sieci ciepłowniczej w taki sposób, aby po podłączeniu zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła do wartości umożliwiającej zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody sieciowej powrotnej a wodą termalną o 1 °C. W efekcie uzyskano zwiększenie stopnia wykorzystania energii cieplnej z wody termalnej.

CEL PROJEKTU

W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane cele tj.: wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz obniżenie energochłonności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. poprzez zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

EFEKT EKOLOGICZNY

Wszystkie działania inwestycyjne związane z realizacją projektu ukierunkowane były na uporządkowanie, racjonalizację i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko systemu ciepłowniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A. Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE wzrosła 6,7 MWt.

Dla projektu zdefiniowano następujące wskaźniki rezultatu:

  • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 9.593 MWht/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2.378,89 MgCO2/rok

OKRES REALIZACJI

17.03.2017 – 31.12.2020

PRZEBIEG REALIZACJI

Zrealizowano zabieg kwasowania odwiertu produkcyjnego PGP-3, dzięki czemu zwiększyła się jego wydajność z 250 do 400 m3/h, co przełoży się na wzrost mocy cieplnej o 5 MWt.

Zabieg kwasowania

Zamontowano pompy zatłaczające oraz filtry w pompowni geotermalnej, każda o wydajności 250 m3/h.

Pompy zatłaczające

Wykonano modernizację zaworów na głowicach odwiertów chłonnych PGP-2 i PAN-1.

PGP – 2
PAN – 1

Zamontowano pompy wspomagające w Ciepłowni Geotermalnej, każda o wydajności 425 m3/h.

Pompy wspomagające

Zmodernizowano rurociągi geotermalne – długość ok. 420 m średnice DN200-DN300.

Rurociąg

Udrażnianie strefy złożowej odwiertu Biały Dunajec PGP – 2.

Udrażnianie strefy złożowej.
Udrażnianie strefy złożowej.

Zakończono budowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i stacją trafo.

Budynek ciepłowni
Budynek stacji trafo

Montaż wymienników ciepła w budynku Ciepłowni Geotermalnej

Wymienniki ciepła
Wymienniki ciepła

Zdjęcia wykonał Wojciech Wartak.

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.01.01-00-0012/17-00 informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacja UE