Ogłoszenia w MSiG

 • Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i pełnomocników Akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych PEC Geotermia Podhalańska S. A.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  DLA AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
  I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej ?RODO?, Zarząd PEC Geotermia podhalańska S.A (?Spółka? lub ?Administrator?) przekazuje następujące informacje:

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy jest PEC Geotermia Podhalańska S.A z siedzibą w Bańskiej Niżnej (adres: 34-424 Bańska Niżna, ul. Cieplice 1), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040456, NIP 736 144 40 64, kapitał zakładowy w wysokości 145 549 000,00 zł.

  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ? Panem Karolem Sońtą pod emailem: iod@geotermia.pllub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazany powyżej i na stronie internetowej: geotermia.pl

  3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie.

  4. Kategorie danych osobowych
  Przetwarzane będą następujące dane:
  a) dane identyfikacyjne;
  b) dane adresowe;
  c) dane kontaktowe;
  d) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza ? także inne dane niezbędne do realizacji tych celów

  5. Udostępnienie danych osobowych
  Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę:
  a) innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;
  b) Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Dane osobowe mogą być również udostępniane dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

  7. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy
  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych osobowych;
  b) prawo do sprostowania danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu: Prawo o wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8. Źródło pozyskania danych osobowych
  W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą pochodzić:
  a) w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną ? z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub bezpośrednio od akcjonariusza;
  b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki ? od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.

  9. Wymóg podania danych
  Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni
  Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym uprawnienia nie przysługują.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 5 czerwca 2020 roku.

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej ?Spółką?, działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
  10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2019.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2019.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego przez Zarząd Spółki Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2021-2023.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w którym zarejestrowane będą akcje Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych (rozliczenie nakładów ? obiekty Kotłowni Pardałówka).
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na ?Wykonanie odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-5 oraz rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem? oraz umów (dotacji i pożyczki) z NFOŚiGW zawieranych w ramach dofinansowania z programu priorytetowego ?Polska Geotermia Plus? ogłoszonego przez NFOŚiGW
  22. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji.
  23. Zamknięcie obrad.

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Wojciech Ignacok Robert Wójciak

  Ogłoszenie w MSiG 71/2020 (5961) poz. 18226

  Ogłoszenie o ZWZ

 • Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 10 września 2020 roku. Nr 177 (6067) Pozycja 45794.

  Pierwsze wezwanie_20200910

  Monitor_2020_177 pierwsze wezwanie

 • Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 25 września 2020 roku. Nr 188 (6078) Pozycja 49345.

  Drugie wezwanie_20200925

  Monitor_2020_188 drugie wezwanie

 • Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 12 października 2020 roku. Nr 199 (6089) Pozycja 53602.

  Trzecie wezwanie_20201012

  Monitor_2020_199 trzecie wezwanie

 • Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 27 października 2020 roku. Nr 210 (6100) Pozycja 58003.

  Czwarte wezwanie_20201027

  monitor_2020_210 czwarte wezwanie

 • Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. Warszawa, dnia 13 listopada 2020 roku. Nr 222 (6112) Pozycja 62650.

  Piąte wezwanie_20201113

  monitor_2020_222 piąte wezwanie

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2021 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ?GEOTERMIA PODHALAŃSKA?

  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 18 czerwca 2021 roku

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia
  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064,
  o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej ?Spółką?, działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
  10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
   i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2020.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 6.131 (sześciu tysięcy sto trzydziestu jeden) akcji Spółki co obejmuje:
   1. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
   2. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
   3. 991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
   4. 000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
   5. 346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda.

  Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi zbywającemu akcje kwotę 543.513,15 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzynaście 15/100 złotych).

  1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 613.100,00zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych) z kwoty 145.549.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt.18 porządku obrad), liczby akcji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  4. Zamknięcie obrad.

  W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:

  1/ § 10 w dotychczasowym brzmieniu:

  ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.?

  ? otrzymuje nowe brzmienie:

  ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.935.900 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.?

  2/ § 12 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

  ?4.047 (cztery tysiące czterdzieści siedem) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się serią ?B?.?

  ? otrzymuje nowe brzmienie:

  ?3.550 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) i od 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się jako serię ?B?.?

  3/ § 13 w dotychczasowym brzmieniu:

  ?276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię ?C?.

  Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu?.

  ? otrzymuje nowe brzmienie:

  ?276.385 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 41.587 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), od 41.885 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię ?C?.

  Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu?.

  4/ § 14 w dotychczasowym brzmieniu:

  ?A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię ?D?.

  1. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię ?E?.
  2. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?F?.
  3. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?G?.
  4. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?H?.
  5. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?I?.
  6. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię ?J? .
  7. 872.254 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.423.772 ( jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię ?K?
  8. 14.873 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię ?L?
  9. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię ?Ł?.
  10. 16.746 (szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.480.231 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden) oznacza się jako serię ?M?.
  11. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię ?N?.?

  ? otrzymuje nowe brzmienie:

  ?A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię ?D?.

  1. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię ?E?.
  2. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?F?.
  3. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?G?.
  4. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?H?.
  5. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię ?I?.
  6. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię ?J? .
  7. 869.263 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.413.673 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) oraz od 1.416.665 (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) do 1.423.772 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię ?K?.
  8. 13.873 (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.437.293 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) oraz od 1.438.294 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię ?L?.
  9. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię ?Ł?.
  10. 15.400 (piętnaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.478.885 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię ?M?.
  11. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię ?N?.?

  5/ §32 pkt 17 w dotychczasowym brzmieniu:

  ?Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §32 pkt 15 i 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób?

  ? otrzymuje nowe brzmienie:

  ?W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość?.

  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Krzysztof Frątczak Robert Wójciak

  Ogłoszenie w MSiG 74/2021 (6219) poz. 25022 z 19 kwietnia 2021 roku

  Ogłoszenie o ZWZ

 • Wezwanie wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki
 • Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej ?Spółką?, działając na podstawie art.456 §1 k.s.h., ogłasza, że w dniu 18 czerwca  2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 24/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, z kwoty 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 613.100,00zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 6.131 (sześciu tysięcy sto trzydziestu jeden) akcji Spółki co obejmuje:

  1. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  2. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  3. 991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  4. 000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  5. 346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda.

  Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy, o której mowa w art.360 §2 kodeksu spółek handlowych (?k.s.h.?) i art.348 §1 k.s.h.

  Na podstawie art.456 §1 k.s.h. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, w terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

  Ogłoszenie w MSiG 134 (6279) poz. 45285 z dnia 14 lipca 2021 roku

  Ogłoszenie w MSiG

 • Ogłoszenie o podjęciu w dniu 18 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia
 • Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej ?Spółką?, działając na podstawie art.359 §3 k.s.h., ogłasza, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia o treści:

  UCHWAŁA NR 23/2021

  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  SPÓŁKI POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

  ?GEOTERMIA PODHALAŃSKA? SPÓŁKA AKCYJNA

  W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH W CELU UMORZENIA

  Z DNIA 2021-06-18

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ?Geotermia Podhalańska? Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17 litera k) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

  § 1

  Umarza się w trybie art.418§4 Kodeksu spółek handlowych 6.131 (sześć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji Spółki co obejmuje:

  1. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  2. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  3. 991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  4. 000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,
  5. 346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda.

  § 2

  Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartej pomiędzy Spółką jako zobowiązaną do nabycia akcji akcjonariusza mniejszościowego na podstawie art.4181§4 kodeksu spółek handlowych (wobec nie podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku uchwały o przymusowym odkupie i istnienia ustawowego obowiązku do nabycia przez Spółkę akcji akcjonariusza mniejszościowego, w terminie 3 miesięcy od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu umorzenia) oraz Jej akcjonariuszem mniejszościowym w dniu 17 sierpnia 2020 roku. Stosownie do przedmiotowej Umowy akcjonariusz mniejszościowy, który był uprawniony do wszczęcia procedury przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181§4 kodeksu spółek handlowych, przeniósł na Spółkę własność wyżej opisanych akcji i wydał je Spółce.  Za każdą z nabytych w celu umorzenia akcji  Spółka zapłaciła  w dniu 28 sierpnia 2020 roku cenę wynoszącą 88,65zł (osiemdziesiąt osiem złotych 65/100) za jedną akcję, nabywając łącznie 6.131 (sześć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji Spółki co obejmuje:

  ? 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,

  ? 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,

  ? 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,

  ? 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda,

  ? 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych) każda.

  Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi Spółki zbywającemu akcje kwotę 543.513,15zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 15/100). Cena odkupu jednej akcji ustalona została zgodnie z art. 4181§6 kodeksu spółek handlowych .

  § 3

  Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 613.100,00zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych) z kwoty 145.549.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji.

  § 4

  1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
  2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Ogłoszenie w MSiG 134 (6279) poz. 45286 z dnia 14 lipca 2021 roku

  Ogłoszenie w MSiG

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 03 czerwca 2022 roku

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 144 935 900,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021.

  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021.

  10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2021.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2021.

  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

  19. Zamknięcie obrad.

  Prezes Zarządu                                                       Wiceprezes Zarządu

  Wojciech Ignacok                                                   Robert Wójciak

  Ogłoszenie w MSiG 65/2022 (6464) poz. 18169 z 04 kwietnia 2022 roku - Ogłoszenie o ZWZ

   

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA"
  Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bańskiej Niżnej
  na dzień 02 czerwca 2023 roku

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 144 935 900,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art.395 §1 i 2 k.s.h., art.399§1 k.s.h., art.402§1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt.2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 02 czerwca 2023 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022.

  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022.

  10. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022, obejmującego w szczególności wyniki ocen: Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022, a także inne elementy określone w art.382 §31s.h.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2022.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2022.

  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego przez Zarząd Spółki Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2024-2026.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

  20. Zamknięcie obrad.

   

  Proponowane zmiany Statutu Spółki:

  Dodanie § 181 o treści:

  "Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 50 000 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) ("Kapitał Docelowy") w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art.444 k.s.h., poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii O, na następujących zasadach:

  1) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki §181 na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 2 czerwca 2023 roku;

  2) akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne ;

  3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;

  4) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna jednej akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej jednej akcji, tj.100,00zł;

  5) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

  6) uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego;

  7) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego."

  Prezes Zarządu                                                       Wiceprezes Zarządu

  Wojciech Ignacok                                                    Robert Wójciak

   

   

  Ogłoszenie w MSiG 71/2023 (6722) poz. 18248 z 12 kwietnia 2023 roku - Ogłoszenie o ZWZ

 • Ogłoszenie o pierwszym terminie prawa poboru zwykłych akcji imiennych emisji serii O
 • Ogłoszenie o pierwszym terminie prawa poboru zwykłych akcji imiennych emisji serii O spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej

  Działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 KSH w zw. z art. 446 § 1 i art. 453 § 1 KSH, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej pod adresem: ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040456, REGON 491858337, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym wynoszącym 144.935.900,00 zł, wpłaconym w całości ("Spółka"), niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 391.787 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych nowej emisji serii O, których cena emisyjna równa jest wartości nominalnej, wynoszącej po 100 zł (sto złotych) każda akcja, na zasadach subskrypcji zamkniętej z przysługującym akcjonariuszom prawem poboru.

  Zarząd Spółki informuje, że:

  1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję zwykłych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych nowej emisji serii O następuje na podstawie Uchwały Zarządu Nr 53/244/CLVII/IXZ/23 z dnia 17.08.2023 roku.

  2. Zgodnie z Uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy Spółki ma zostać podwyższony w trybie kapitału docelowego o kwotę 39.178.700,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych), to jest z kwoty 144.935.900,00 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty 184.114.600,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset złotych).

  3. Prawu poboru podlegają wszystkie zwykłe akcje imienne nowej emisji serii O, to jest nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 391.787 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem), których cena emisyjna równa jest wartości nominalnej, wynoszącej po 100 zł (sto złotych) każda akcja.

  4. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w dniu prawa poboru, o którym mowa w pkt. 6 poniżej, w ten sposób, że na każdą posiadaną akcję akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji nowej emisji serii O, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.

  5. W przypadku dokonania przez akcjonariusza zapisu na akcję w związku z realizacją prawa poboru, który obejmowałby niecałkowitą liczby akcji, liczbę przypadających na niego akcji zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.Dzień prawa poboru został wyznaczony na dzień 17.08.2023 roku.

  6. Prawo poboru akcjonariusze mogą wykonywać w terminie trzech tygodni od dnia następującego po dniu niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Spółki przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem.

  7. Wpłat na akcje należy dokonać w całości do dnia 17.10.2023 roku, na rachunek bankowy Spółki prowadzony w BOŚ S.A. O/Nowy Targ o numerze 42 1540 1115 2001 6010 5822 0001 w wysokości po 100 zł (sto złotych) za każdą subskrybowaną akcję. Brak pokrycia w całości zasubskrybowanych akcji będzie skutkować brakiem możliwości ich przydziału i w konsekwencji niezgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  8. Skutkiem nieskorzystania przez uprawnionych akcjonariuszy z prawa poboru będzie wygaśnięcie tego prawa w pierwszym terminie w stosunku do niezasubskrybowanych akcji i ogłoszenie przez Zarząd drugiego terminu poboru pozostałych akcji wedle zasad określonych w art. 435 § 1 i § 2 KSH.

  9. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia 07.12.2023 roku nowa emisja i podwyższenie kapitału zakładowego nie zostaną zgłoszone do zarejestrowania poprzez złożenie wniosku o wpis zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  10. Informacja o przydziale akcji nowej emisji serii O w wykonaniu prawa poboru zostanie ogłoszona nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji, to jest do dnia 09.11.2023 roku.

  11. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.geotermia.pl w zakładce Spółka - Dla Akcjonariuszy oraz w sekretariacie Spółki-ul. Nowotarska 35A, Zakopane- w formie papierowej przyjmowane są zapisy na akcje. Wypełniony formularz należy złożyć w trzech egzemplarzach.

   

                         Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu

                         Wojciech Ignacok                                                        Robert Wójciak

   

  Formularz zapisu na akcje - pdf

  Formularz zapisu na akcje - doc

   

  Ogłoszenie w MSiG 166 (6817) poz. 41666 z 29 sierpnia 2023 roku - Ogłoszenie

 • Ogłoszenie o drugim terminie prawa poboru zwykłych akcji imiennych emisji serii O
 • Ogłoszenie o drugim terminie poboru zwykłych akcji imiennych emisji serii O spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej

  Działając na podstawie art. 435 § 1 i 2 w zw. z art. 434 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 446 § 1 zd. 2 w zw. z art. 453 § 1 k.s.h., Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040456, NIP 7361444064, REGON 491858337, o kapitale zakładowym wynoszącym 144.935.900,00 zł, wpłaconym w całości ("Spółka"), w związku z niewykonaniem prawa poboru w całości w pierwszym terminie poboru, niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 35.317 (trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemnaście) zwykłych akcji imiennych nowej emisji serii O, których cena emisyjna równa jest wartości nominalnej, wynoszącej 100 zł (sto złotych) za każdą akcję, na zasadach subskrypcji zamkniętej, z przysługującym akcjonariuszom prawem poboru, w ramach drugiego terminu poboru (art. 435 § 1 k.s.h.).

  Zarząd Spółki informuje, że:

  1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję zwykłych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych nowej emisji serii O następuje na podstawie Uchwały Zarządu Nr 53/244/CLVII/IXZ/23 z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

  2. Zgodnie z Uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy Spółki ma zostać podwyższony w trybie kapitału docelowego o kwotę 39.178.700,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych), to jest z kwoty 144.935.900,00 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty 184.114.600,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony sto czternaście tysięcy sześćset złotych).

  3. W dniu 29 sierpnia 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 166/2023 (6817), poz. 41666.) ukazało się skierowane do akcjonariuszy Spółki ("Akcjonariusze") Ogłoszenie o pierwszym terminie prawa poboru zwykłych akcji imiennych emisji serii O Spółki. W ramach pierwszego terminu poboru Akcjonariusze dokonali skutecznych zapisów na 356.470 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji imiennych emisji serii O o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.647.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

  4. Prawu poboru w drugim terminie podlegają pozostałe, nieobjęte w ramach pierwszego terminu zwykłe akcje imienne nowej emisji serii O, to jest nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 317 (trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemnaście), których cena emisyjna równa jest wartości nominalnej, wynoszącej 100 zł (sto złotych) za każdą akcję, a łącznie - 3.531.700,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

  5. Przydział akcji w ramach drugiego terminu poboru nastąpi według zasad określonych w art. 435 § 2 k.s.h., to jest:

  a) jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych akcji do objęcia w ramach drugiego terminu poboru, każdemu Akcjonariuszowi, który zasubskrybował akcje, należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym Akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;

  b) liczba akcji przydzielonych Akcjonariuszowi zgodnie z pkt. 5 lit. a) powyżej nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie;

  c) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt. 5 lit. a) i b) powyżej, Zarząd przydziela według swojego uznania, po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji, wynoszącej 100 zł (sto złotych) za każdą akcję.

  6. Dzień prawa poboru został wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2023 roku. Prawo poboru Akcjonariusze mogą wykonywać w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Spółki przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem.

  7. Wpłat na akcje należy dokonać w całości do dnia 17 października 2023 roku, na rachunek bankowy Spółki prowadzony w BOŚ S.A. O/Nowy Targ o numerze 42 1540 1115 2001 6010 5822 0001 w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdą subskrybowaną akcję. Brak pokrycia w całości zasubskrybowanych akcji będzie skutkować brakiem możliwości ich przydziału i w konsekwencji niezgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  8. Skutkiem nieskorzystania przez Akcjonariuszy z prawa poboru w drugim terminie będzie wygaśnięcie tego prawa w stosunku do niezasubskrybowanych akcji i przydział akcji nieobjętych według uznania Zarządu, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 435 § 2 pkt 3) k.s.h.

  9. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia 7 grudnia 2023 roku nowa emisja i podwyższenie kapitału zakładowego nie zostaną zgłoszone do zarejestrowania poprzez złożenie wniosku o wpis zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

  10. Informacja o przydziale akcji nowej emisji serii O w wykonaniu prawa poboru zostanie ogłoszona nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji, to jest do dnia 9 listopada 2023 roku.

  11. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.geotermia.pl w zakładce Spółka ? Dla Akcjonariuszy oraz w sekretariacie Spółki przy ul. Nowotarskiej 35A w Zakopanem, gdzie przyjmowane są zapisy na akcje w formie pisemnej. Wypełniony formularz należy złożyć w trzech egzemplarzach.

   

                         Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu

                         Wojciech Ignacok                                                        Robert Wójciak

   

  Formularz zapisu na akcje - pdf

  Formularz zapisu na akcje - doc

   

  Ogłoszenie w MSiG 190 (6841) poz. 46959 z 2 października 2023 roku - Ogłoszenie

   

 • Ogłoszenie o przydziale zwykłych akcji imiennych emisji serii O
 • Ogłoszenie o przydziale zwykłych akcji imiennych emisji serii O spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej

  Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, adres: ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000040456, REGON 491858337, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym wynoszącym 144.935.900,00 zł, wpłaconym w całości (dalej jako "Spółka"), ogłasza, że Zarząd Spółki dokonał przydziału zwykłych akcji imiennych emisji serii O na rzecz dotychczasowego akcjonariusza - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, który objął wszystkie 391.787 zwykłych akcji imiennych emisji serii O za cenę emisyjną równą wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (sto złotych) za każdą akcję, to jest za cenę emisyjną w łącznej kwocie wynoszącej 39.178.700,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych). Akcje emisji serii O zostały wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w trybie kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Nr 53/244/CLVII/IXZ/23 z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

   

                         Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu

                         Wojciech Ignacok                                                        Robert Wójciak

  Ogłoszenie w MSiG 216 (6867) poz. 53004 z 8 listopada 2023 roku - Ogłoszenie

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GEOTERMIA PODHALAŃSKA"

  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 14 czerwca 2024 roku

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 184 114 600,00zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 395 §1 i 2 k.s.h., art. 399 §1 k.s.h., art. 402 §1 i 2 k.s.h oraz §31 pkt. 2,5,7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2023.

  9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023.

  10. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2023, obejmującego w szczególności wyniki ocen: sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska za rok obrotowy 2023, sprawozdania zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, a także inne elementy określone w art. 382 §31s.h.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2023.

  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

  17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

  18. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie zasadności zawarcia przez Spółkę umowy na wykonanie otworu produkcyjnego Bańska PGP-7 oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na wykonanie otworu produkcyjnego Bańska PGP-7.

  19. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie zasadności zawarcia przez Spółkę umowy na wykonanie rurociągu "zrzutowego" wody geotermalnej o średnicy nominalnej DN450 pomiędzy Ciepłownią Geotermalną w Szaflarach - Bańskiej Niżnej i Pompownią Geotermalną w Białym Dunajcu oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na wykonanie rurociągu "zrzutowego" wody geotermalnej o średnicy nominalnej DN450 pomiędzy CIEPŁOWNIĄ GEOTERMALNĄ w Szaflarach - Bańskiej Niżnej i POMPOWNIĄ GEOTERMALNĄ w Białym Dunajcu.

  20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Akcjonariuszy będącymi Gminami, to jest: Gminę Szaflary, Gminę Poronin, Miasto Nowy Targ, Gminę Kościelisko oraz Gminę Bukowina Tatrzańska - w trybie § 32 pkt 1 lit c) Statutu Spółki.

  21. Zamknięcie obrad.

   

  Prezes Zarządu                                                       Wiceprezes Zarządu

   

  Wojciech Ignacok                                                         Robert Wójciak

   

  Ogłoszenie w MSiG 68/2024 (6970) poz. 16432 z 5 kwietnia 2024 roku - Ogłoszenie o ZWZ

Informacja UE