RPMP.04.04.02-12-0213/17 - Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych... 2017-2020

„Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”

W dniu 28 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. zawarło umowę o dofinansowanie projektu nr: RPMP.04.04.02-12-0213/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 4.4.2 pn. „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”.

Całkowita wartość projektu: 9 324 856,21 zł,

z czego wartość wydatków kwalifikowanych: 7 495 764,07 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania: 4 476 048,76 zł,

co stanowi 59,71 % wydatków.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

 1. budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy w rejonie ul. Kościeliskiej i Krzeptówki
  w Zakopanem,
 2. budowę nowej przepompowni w rejonie ul. Gładkie w Zakopanem,
 3. modernizację istniejącego układu pompowego w przepompowni Szymaszkowa
  w Zakopanem,
 4. budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Tatrzańskiej
  i Piłsudskiego w Poroninie,
 5. budowę przyłączy do istniejących i nowych obiektów na terenie miasta Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.

W ramach projektu PEC Geotermia Podhalańska S.A. łącznie wybuduje sieci i przyłącza ciepłownicze o łącznej długości 6,21 km. Planowane jest podłączenie 123 odbiorców. Ponadto w ramach projektu poniesione zostaną koszty: inspektora nadzoru oraz działań promocyjno – edukacyjnych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia gazów cieplarnianych, pyłów, SO2, NOx,, NO2 czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”, co będzie zapewnione dzięki rozbudowie sieci ciepłowniczej na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.

EFEKT EKOLOGICZNY

Efekt ekologiczny osiągnięty dzięki realizacji projektu:

 • planowany % redukcji CO2 wynosi 95%,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 2783,1216 Mg/rok,
 • planowany % redukcji emisji pyłu PM10 i PM2,5 wynosi 95%,
 • emisja PM10 przed realizacją projektu wynosi 10,364 Mg/rok po realizacji projektu 0,5186 Mg/rok,
 • emisja PM 2,5 przed realizacją projektu wynosi 4,448 Mg/rok po realizacji projektu 0,2225 Mg/rok.

OKRES REALIZACJI

marzec 2017 – kwiecień 2020

STAN REALIZACJI

Zakończono realizację projektu.

Zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Krzeptówki w Zakopanem,
 2. budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Kościeliskiej w Zakopanem,
 3. zwiększenie dyspozycji w rejonie ulicy Kościeliskiej i Krzeptówek – poprzez montaż pomp w pompowni Szymaszkowa w Zakopanem i budowę pompowni na ul. Gładkie w Zakopanem,
 4. budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Tatrzańskiej w Poroninie oraz w rejonie ul. Piłsudskiego w Poroninie i w Białym Dunajcu,
 5. budowa przyłączy do istniejących i nowych obiektów na terenie miasta Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.

Zrealizowane zostały planowane działania promocyjne oraz edukacyjne w ramach projektu:

https://geotermia.pl/podsumowanie-projektu-konferncja/

https://geotermia.pl/podsumowanie-projektu/

Łącznie w ramach wydatków kwalifikowanych podłączono 123 odbiorców indywidualnych na terenie miasta Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec, Szaflary. Łączna długość wybudowanych w ramach wydatków kwalifikowanych sieci i przyłączy wynosi 5,85 km.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Informacja UE