POIS.01.05.00-00-0040/18 - Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych... 2018-2021

W dniu 19 grudnia 2018 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu nr POIS.01.05.00-00-0040/18 pn.: "Budowa przyłączy i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Miasto Zakopane w celu zwiększenia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko..

Całkowita wartość projektu to 13 110 171,85 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowanych to 6 411 080 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania: 5 101 317 zł co stanowi 79,57% wydatków.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W ramach projektu przewidziano:

  • wybudowanie sieci i przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości ok. 4,5 km w celu podłączenia 150 odbiorców indywidualnych,
  • nadzór inwestorski,
  • informacja i promocja projektu UE.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie „niskiej emisji” na terenie miasta Zakopane.

EFEKT EKOLOGICZNY

W obszarze oddziaływania projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej, emisja CO2 i emisja pyłu do atmosfery.

Dla realizowanego projektu zdefiniowano następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

– długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 4,5 km,

– liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 sztuka – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A.,

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 3.323,46 Mg/rok,

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 22.240,29 GJ/rok.

OKRES REALIZACJI

od 27.07.2018 r do 31.12.2021 r.

STAN REALIZACJI

Zakończono realizację projektu.

W ramach projektu podłączono 150 nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego. Łączna długość wybudowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych  wynosi 5,19 km.

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.05.00-00-0040/18-00 informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacja UE